Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
Vitajte v našom internetovom obchode
www. kabelkovekomponenty.sk
Pred každým nákupom si pozorne prečítajte obchodné podmienky.

I.) Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky kabelkovekomponenty.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.kabelkovekomponenty.sk.
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.kabelkovekomponenty.sk je Anov s. r. o., Čingovská 7, 04012 Košice, IČO 47 066 571, DIČ 2023755393.
Kupujúci urobením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z. z., obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z., zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z., zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji č. 108/200 Z. z. a zákonom o elektronickom obchode č. 22/2004 Z.z..

II.) Vymedzenie základných pojmov
Predávajúci - podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby.
Spotrebiteľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

III.) Objednávka
1.) Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom elektronickej objednávky.
2.) Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
3.) Predávajúci potvrdí elektronickú objednávku (e-mailom), čím dôjde k vzniku záväzno - právneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
4.) Kupujúci má právo stornovať objednávku len v deň jej vystavenia. Objednávky je možné stornovať e-mailom. Akceptovanie storna objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu e- mailom.
5.) Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva.

IV.) Kúpna zmluva

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.kabelkovekomponenty.sk.

V.) Cena
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH a sú platné v čase objednania tovaru. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a slúži zároveň ako dodací a záručný list.

VI.) Platobné podmienky
V internetovom obchode www.kabelkovekomponenty.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

  • - dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru na pošte.
  • - bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo VÚB. Po prijatí platby odosielame tovar.


VII.) Dodacie podmienky, poštovné

Tovar zasielame na dobierku, alebo doporučene pri platbe prevodom na účet prostredníctvom Slovenskej pošty. Priemerná dodacia lehota je 3 – 10 dní od potvrdenia objednávky. Pri tovare, ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e – mailom alebo telefonický na zmenu dodacej lehoty a budete môcť svoju objednávku stornovať, prípadne upraviť.

 

Poštovné:  2,60 € za zásielku.

 

Predávajúci sa zaväzuje:

  • - dodať kupujúcemu správny druh a množstvo podľa objednávky v dohodnutej cene.
  • - vystaviť a k zásielke priložiť daňový doklad (faktúru).
  • - dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


Predávajúci nezodpovedá za:

  • - oneskorené dodanie tovaru spôsobené poštou.
  • - za poškodenie zásielky spôsobené poštou.


Kupujúci sa zaväzuje:

  • - objednaný tovar prevziať a ihneď skontrolovať neporušenosť obalov.
  • - zaplatiť za tovar v plnej výške dohodnutú cenu podľa objednávky.


VIII.) Odstúpenie od zmluvy
V súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 Zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má kupujúci právo v lehote do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Tovar je potrebné vrátiť na adresu predávajúceho formou bežného alebo obchodného balíka prostredníctvom pošty alebo zásielkovej spoločnosti. Tovar vrátený prostredníctvom dobierky nepreberáme. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a v pôvodnom obale. K tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúry), písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla faktúry, dátumom prevzatia tovaru a čísla účtu na vrátenie sumy zaplatenej za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu do 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Súčasťou vrátenej sumy nie sú poplatky za dopravu tovaru.

IX.) Záručné podmienky
Na všetky produkty sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia zásielky kupujúcim.

X.) Reklamačné podmienky
O reklamácii nás môžete informovať e–mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou:
Anov s. r. o.,
Čingovská 7,
040 12 Košice.
Reklamovaný tovar pošlite dôkladne zabalený na adresu: Anov s. r. o., Čingovská 7, 040 12 Košice spolu so stručným popisom závady, kópiou faktúry a číslom účtu, na ktorý Vám budú vrátené peniaze v prípade uznania reklamácie.
Reklamácia sa zahajuje doručením reklamovaného výrobku do sídla našej spoločnosti. Ak bude reklamácia uznaná, reklamovaný produkt Vám obratom vymeníme za nový, ak je k dispozícii na sklade, alebo na základe dohody zašleme iný náhradný tovar, prípadne Vám vrátime sumu zaplatenú za reklamovaný tovar.
Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme. V prípade poškodenia obalu zásielky spíšte ihneď s prepravcom reklamačný protokol o poškodenej zásielke.


XI.) Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ internetového obchodu postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

XII.) Záverečné ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.

 

V Košiciach dňa 01.04.2013

Anov s. r. o.
Ing. Andrea Nováková